REGULAMIN ZUMBA KIDS

1. Żeby znaleźć się na liście osób uczęszczających na zajęcia należy wykupić karnet miesięczny.

2. Rodzice oraz opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach, oświadczają, iż dzieci nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

3. Zasady płatności: karnet należy wykupić na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. Cena karnetu wg Cennika.

4. Cena karnetu jest niezmienna, nie zależy od ilości zajęć odbytych w danym miesiącu.

5. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty.

W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej poważną chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi

(powyżej 2 zajęć pod rząd) istnieje możliwość zwolnienia z opłaty, wyłącznie jednak wtedy, gdy nieobecność

dziecka zostanie zgłoszona bezpośrednio, czyli osobiście lub telefonicznie przez rodzica lub prawnego opiekuna nie później niż w 2 tygodniu nieobecności.

6. Skreślenie z listy osób uczęszczających na zajęcia następuje w momencie gdy dana osoba przez miesiąc nie wykupi kolejnego karnetu.

7. Przed zajęciami na salę można wejść tylko za zgodą osoby prowadzącej.

8. Na sali podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które nie są uczestnikami danych zajęć.